اختلالات هیجانی ورفتار حرکتی

شاپور

نوای گیلانغرب :اغلب کودکان درجریان سالهای تحصیل درمدرسه دچارمشکلات هیجانی دررفتارمی شوندوامادرصدکمی ازاین کودکان که مشکلات آنهاجدی وپایداراست رامی توان به عنوان افرادی دارای اختلالات هیجانی ورفتاری طبقه بندی نمود.لذا اختلالات عاطفی هیجانی به مشکلات جدی وپایداردرروابط،پرخاشگری،افسردگی،ترس های مرتبط باموضوعات شخصی یامدرسه ای ودیگرویژگیهای اجتماعی هیجانی نامناسب گفته می شود.می توان گفت که تقربیا۹درصداز کودکان که دچارناتوانی هستند از آموزش وپرورش انفرادی استفاده می کنند.که این درصد ازکودکان دراین طبقه بندی قرارمی گیرند.براساس تحقیقات وپژوهش های صورت گرفته پسرها سه برابردخترهابیشتردچاراین اختلالات ومشکل می شوند.درسال ۱۹۹۶دانشگاه تعلیم وتربیت امریکاواژه آشفتگی هیجانی شدید(SED)که معمولا کودکانی که ازاین نوع مشکلات برخودارند برای آنهاضرورت آموزش انفرادی را پیش بینی نموده است ولی لازم به ذکراست هنوز منتقدانی دراین رابطه هست که می گویند این نوع طبقه بندی هنوز به خوبی تعریف نشده است.لذا درجریان این موضوع می توان چندمورداز اختلالات هیجانی ورفتاری به اختصار بیان نمود:
اوتیسم
اوتیسم یک اختلال شدیدمربوط به رشداست که ازنوزادی آغازمی شود.این اختلال شامل آسیب درروابط،ناهنجاری درارتباط والگوهای رفتاری قالبی،تکراری ومحدود می شود.لذا برخی از کودکان اوتیسم هرگز سخن گفتن رایادنمی گیرند،دیگران بی نظمی های اجتماعی وارتباطی نشان می دهند(میسبوف ۲۰۰۰).وامابرخی کودکان رفتارهای اوتیسمی رادریک روزدردفعات زیاد دارند برخی به صورت گاه گاهی آن راازخودنشان می دهند.آسیب های اجتماعی مانندشکست درتماس چشمی هنگام برقراری روابط اجتماعی است ورفتارپی گیری به منظورتعامل بادیگران ویاعواطف درآنهابه ندرت دیده می شود.آسیب های ارتباطی شامل همزمانی ضعیف ونبودن گفتگوی متقابل است،همچنین استفاده اززبان به صورت قالبی وتکراری دیده می شود.وامادرادامه می توان گفت که الگوهای قالبی شامل آداب ورسواسی واعمال خود تحریک شونده مانندلرزش،چرخیدن ونوپاراه رفتن،کودکان وافراد اوتیسمی علاوه براین می توانندبه دلیل کمترین تغییرات درمحیط دچارآشفتگی شونداین اینگونه افراددرجابه جایی وقایع ویاحتی وسایل خانه درطول روزمی تواندموجب شودکه این افراد اوتیسمی بی نهایت برانگیخته شوندوغیرانعطاف پذیری خودرادرانطباق به عادت های جدیدنشان دهند.
واما دلیل بوجود آمدن اوتیسم چیست؟نتیجه گیری معمول این است که اوتیسم بابرخی ازبد کاریی های مغزی همراه است.پارامتروفرایندی دراین رابطه وجود ندارد که اجتماعی شدن خانواده سبب اوتیسم یا اختلال باشد (راترس وشالپر۱۹۸۷)لذا برخی از کودکان ناشی ازاین اختلال(اوتیسم)عقب ماندگی ذهنی دارند ودیگران هوش متوسط ویا بالاتراز متوسط نشان می دهند.کودکان اوتیسم از کلاس های سازمان بندی شده،آموزش انفرادی ودرگروه های آموزشی کوچک سود می برنند(پوشل ودیگران۱۹۹۵).به همین جهت کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ،روش های تحلیل علمی رفتار،گاهی اوقات درکمک به کودکان اوتیسم به منظوریادگیری موثرمفید واقع می شود(آلبرتووترامن،۱۹۹۵).
پرخاشگری،رفتارهای خارج ازکنترل
معمولا برخی از کودکان که به عنوان آشفته هیجانی طبقبه بندی می شوندورفتارهای آشفته،پرخاشگرانه،دفاعی ویا خطرناک ازخودنشان می دهند:ازکلاس درس اخراج می شوند(ترمن ودیگران۱۹۹۶).این کودکان بیشتراحتمال داردکه پسرباشند تادختروازطبقات پایین باشندتاخانواده های متوسط وسطح بالا(آنچنباخ ودیگران۱۹۹۱).درمیان کودکان مبتلا به آشفتگی شدیدهیجانی درمقایسه باسایرکودکان دارای ناتوانی بیشتراحتمال داردتابه دلیل مشکلات درسال هایمیان دبستانی به عنوان کودکان ناتوان شناسایی شوند.اما شایان ذکراست که اکثر این کودکان نشانه های مشکلات هیجانی خودراازسال های ابتدایی آغازمی کنند(واگنر،۱۹۹۵).درمیان متخصصان اختلالات هیجانی ورفتاری می گویندوقتی این کودکان به کلاس های عادی برگردانده شوند،هم معلمان کلاس های عادی وهم معلمین آموزشی استثنایی یامشاورباید زمان زیادی راصرف کمک به این کودکان کنند تابه صورت موثریادبگیرند(هوکوت،۱۹۹۶).امادراین رابطه باید چندین ساعت درهفته وچندین هفته زمان بایدصرف شودتاانتقال آنهابه کلاس عادی به صورت موثرانجام پذیرد.همراه باشدت مشکلات،کمتراحتمال وجودداردتابرگرداندن به کلاس کارایی داشته باشد(واگنر،۱۹۹۵).

افسردگی،اضطراب وترس ها
برخی ازکودکان مشکلات هیجانی خودرادرون ریزی می کنند.افسردگی،اضطراب ویاترس های آن هاآن قدرشدیدویاپایدارمی شودکه توانایی آن هابرای یادگیری به صورت معنی داری آسیب می بیندهمه کودکان ،ازوقتی به وقت دیگراحساس افسردگی می کنندامااغلب براین حالت ناخواسته غلبه می کنند خلق پایین ساعت ها ویاروزهای کمی به طول می کشد.امابرای برخی ازکودکان خلق منفی جدی وطولانی است.افسردگی نوعی اختلال خلق است که درآن افراداحساس بی ارزشی می کنند.واین دسته از کودان عقیده دارندکه احتمال بهبوداموروجودنداردورفتارهای عادی ازعلاقه آن ها درطول زمان ادامه می یابد.امازمانی یک کودک این علایم رابرای دوهفته ویابیشترادامه دهد،احتمال دارد که افسردگی راتجربه کند.بااین توصیف افسردگی درنوجوانی بیشترازدوران کودکی ودردخترهابیشترازپسرهارخ می دهد.(کوکبرتسون،۱۹۹۷).متخصصان درزمینه افسردگی می گویندکه تفاوت های جنسیتی احتمال داردبه دلیل عوامل مختلفی باشند.زنان تمایل دارندتاخلق افسرده خودرارامرورذهنی کرده وآن راگسترش دهنددرحالی که مردان تمایل دارندخودراازخلق منفی رهاکنند،دراین میان درنوجوانی تصویردختران ازخودشان معمولا منفی ترازتصویرپسران خودشان هست،وتعصب جامعه دررابطه باپیشرفت دختران نیزممکن است بااین موضوع آمیخته شود(نولن،هاکسما،۱۹۹۰).نسبت به شناسایی علایم افسردگی در کودکان هوشیارباشید.به دلیل درون ریزی این مشکل درمقایسه باپرخاشگری ورفتارهای همراه بابرون ریزی،کمتراحتمال دارد موردتوجه قرارمی گیرد.اگه شما فکرمی کنید که یک کودک دچارافسرده شدن شده است باوالدین کودک صحبت کنیدواحتمال استفاده از راهنمایی ومشاوره حرفه ای را مطرح کنید.درزمان درمان شناختی به ویژه درکمک به افرادبه منظورکاهش افسردگی موثرهمین طورمی توان بیان کرد که دارودرمانی هابسیارموثراست(بکام،۲۰۰۰،کوپن،۲۰۰۰،مساهونی،۱۹۹۱).

پس درتفسیر این مطالب می توان گفت که اضطراب شامل یک ترس مبهم واحساس شدیدناراحتی است (کووالسکی،۲۰۰۰).این برای کودکان طبیعی است که هنگام مواجهه باوقایع زندگی دچارآشفتگی شوند،امابرای برخی کودکان اضطراب شدیدوطولانی است وبه عملکردتحصیلی آن ها درمدرسه صدمه می زند.پس درنتیجه می توان بیان کرد که دراین حیطه برخی ازکودکان ترس های شخصی ویاترس های مربوط به مدرسه دارند که بریادگیری آنهااثرمی گذارند.اما برای درمان این فرایندمی توان راهکارهای را تزریق نمودکه اگه یک کودک ترس های آشکارویا درونی رانشان می دهد که باثبات هستند،موضوع راباوالدین آنان مطرح کنیدوازکارشناسان مجرب حرفه ای وبالینی را راپیشنهاد می کنیم.لذاممکن است که برخی ازرفتارهادرمان گرهابه ویژه درکاهش شدت ویاحذف اضطراب وترس موفق باشند(جعفربیگی،۱۳۹۲).درپایان این فرایند می توان نتیجه گرفت که نسبت به شناسایی علایم افسردگی درکودکان هوشیارباشید.لذابه دلیل درون ریزی این مشکل درمقایسه باپرخاشگری ورفتارهای همراه بابرون ریزی،کمتراحتمال دارد موردتوجه قرارگیرد.واگه فکرمی کنید که یک کودک افسرده شده است باوالدین کودک صحبت کنیدواحتمال استفاده ازمشاوره حرفه ای رامطرح کنید.
منابع وماخذ:
پایان نامه شاپور جعفربیگی کارشناس ارشد رفتارحرکتی روانی.
روانشناسی تربیتی:جان دبیلوسنتراک.
روانشناسی:دکترپروین کدیور.
روانشناسی عمومی:هلیگارد.

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

7 دیدگاه برای “اختلالات هیجانی ورفتار حرکتی”

 1. سارا کریمی می‌گه:

  با سلام .مطالب بسیار عالی بود.

 2. ناشناس می‌گه:

  باسلام مطالب بسیارمفید واثربخش استامیداست اولیامحترم ومربیان عزیز بتوانند بااین راهکارهها و پارامترهای ارایه شده درمقاله وپژوهش مورد نظراز طرف نگارنده را دربرنامه کاری خودشون درمدارسه قرار بدهند.

 3. جواد نجفی می‌گه:

  باسلام خدمت دوستان وهمکارعزیزمان بخاطرمطالب ارزشمندشان امیدوارم که درتمام زمینه هاومخصوصامسائل علمی وپژوهشی پیروزوسربلندباشند.

 4. فریده اردشیری می‌گه:

  .مطالب جالب و آموزنده بود بخصوص برای بالا بردن سطح اطلاعات والدین و مربیانی که از کودکانی که دارای اختلالات هنجاری و رفتاری رنج می برتدحمایت می کنندواین کودکان به دلیل هیجاناتی که دارند دراجتماع آسیب پذیرندو توجه بیشتر به آنها چه در خانه و چه در مدرسه نیاز مند کمک افراد آگاه و دلسوز نیز می باشند
  آقای جعفربیگی در مورداوتیسم که از موارد اختلالات هنجاری و رفتاری می باشد توضیح دادند ولی بنا به نظریه محققان عواملی هستندکه در ابتلاء کودکان اوتیسم نقش بسزایی دارند( دانستن آنها بخصوص برای مادران الزامی است )واین عوامل عبارتند از
  ::: تاثیر آفت‌کش‌ها در ابتلای کودکان به اوتیسم ::::..قرارگرفتن زنان باردار در معرض آفت‌کشها خطر ابتلا به اوتیسم را در کودکان آنها افزایش می‌دهد. بررسی‌ها حاکی از آن است که قرار گرفتن زنان در سه ماه آخر بارداری در معرض آفت‌کش، خطر ابتلا به اوتیسم را در کودکان آنها افزایش می دهد
  .:::: زنان باردار با اختلالات تیروئیدی ضعیف احتمال تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم را دارند ::::..زنانی که دچار اختلالات تیروئیدی هستند چهار برابر بیشتر احتمال دارد که کودک مبتلا به اوتیسم داشته باشند. محققان دریافتند زنان بارداری که اختلالات تیروئیدی دارند نزدیک به ۴ برابر احتمال بیشتری برای تولد کودک مبتلا به اوتیسم دارند.
  ..:::: مادران افسرده، کودکان اوتیسمی ::::..نتايج يک مطالعه نشان مي‌دهد استفاده از داروهاي ضدافسردگي- از جمله مهارکننده‌هاي انتخابي بازجذب سروتونين (SSRIs)‌ و مهارکننده‌هاي غيرانتخابي برداشت مونوآمين‌ها (MRIs)- در دوران بارداري با افزايش خطر اوتيسم بدون ‌بروز اختلالات شناختي در نوزادان همراه است. اين محققان گروهي از زنان باردار را که از داروهاي ضدافسردگي استفاده مي‌کردند شناسايي کرده و نوزادان آنها را از نظر اوتيسم تحت پيگيري قرار دادند. ۱۷۰۰ کودک مبتلا به اوتيسم با ۱۷۰۰۰ گروه شاهد مورد مقايسه قرار گرفتند. بعد از تعديل عوامل مخدوش‌کننده بالقوه، مشخص شد که مصرف اين داروها در دوران بارداري با افزايش دو يا سه برابري اوتيسم بدون ناتواني شناختي همرا ،
  .:::: زنان باردار با اختلالات تیروئیدی ضعیف احتمال تولد نوزاد مبتلا به اوتیسم را دارند ::::..زنانی که دچار اختلالات تیروئیدی هستند چهار برابر بیشتر احتمال دارد که کودک مبتلا به اوتیسم داشته باشند. محققان دریافتند زنان بارداری که اختلالات تیروئیدی دارند نزدیک به ۴ برابر احتمال بیشتری برای تولد کودک مبتلا به اوتیسم دارند
  …:::: ارتباط اوتيسم و آلودگي هوا ::::..براساس نتايج يک مطالعه جديد، کودکاني که در مواجهه به دود اگزوز ماشين، دود و ديگر آلاينده‌هاي هوا قرار مي‌گيرند نسبت به کودکان ديگر با احتمال ۲ تا ۳ برابر بيشتر به اوتيسم مبتلا مي‌شوند، خصوصا اگر اينکه اين مواجهه در روزهاي نخست تولد رخ دهد.
  ..:::: اوتیسم در کمین نوزادان کم وزن ::::..تحقیقات جدید محققان نشان داد که نوزادان کم وزن که ناهنجاری خاصی از مغز را نشان می‌دهند در خطر بالایی برای اوتیسم قرار دارند. دانشمندان دانشگاه ایالتی میشیگان طی پژوهشی دریافتند خطر هفت برابری ابتلا به اوتیسم در کمین نوزادانی است که هنگام تولد کم وزن هستند
  ..:::: چاقي مادر، اوتيسم كودك ::::..طبق آخرين تحقيقات، زناني كه چاق بوده و در طول بارداري مبتلا به ديابت يا پرفشاري‌خون هستند، ۶۰ درصد بيشتر احتمال دارد كودكان مبتلا به اوتيسم به دنيا آورند. با توجه به اينکه اين مطالعه بيان مي‌كند رابطه‌اي ميان سلامت مادر در دوران بارداري و اوتيسم وجود دارد، مهم است يادآوري شود كه ما واقعا نمي‌توانيم اين رابطه را علت و معلولي توجيه كنيم، اما بايد توجه داشته باشيم شرايط فوق مي‌توانند خطر عوارض بارداري را افزايش دهند، بنابراين رعايت اصول يك زندگي سالم كه شرايط بارداري را ارتقا بخشد، مي‌تواند به داشتن يك كودك سالم هم بينجامد.
  ..:::: نقش آلودگی هوا در ابتلاء به اوتیسم ::::..محققان دریافتند کودکان مبتلا به اوتیسم در دوران بارداری مادر یا در سال اول زندگی خود بیشتر در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک و دیگر آلاینده‌ها بوده‌اند. گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با بررسی ۲۷۹ کودک مبتلا به اوتیسم و ۲۴۵ کودک از گروه شاهد و ارزیابی محل زندگی آنها دریافتند در مقایسه با کودکان گروه شاهد، کودکان مبتلا به اوتیسم در دوران بارداری مادر و یا در سال اول زندگی خود بیشتر در معرض آلودگی هوای ناشی از ترافیک و دیگر آلاینده‌ها بوده‌اند.
  ..:::: آلودگی هوا، خطر ابتلای ژنتیکی به اوتیسم را افزایش می‌دهد ::::..پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دریافتند مواجهه با آلودگی هوا در افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد اختلال عصبی تکاملی هستند، خطر ابتلا به اوتیسم را افزایش می‌دهد

  د

 5. فرامرز عزيززاده می‌گه:

  با سلام خدمت استاد گرانقدر و مربي دلسوز شهرستان
  براي گيلانغرب مايه افتخاره
  با سپاس ازسه وجود مقدس:

  آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…

  موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…

  و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…

  پدرانمان

  مادرانمان

  استادانمان

 6. 4537 می‌گه:

  مطلب خیلی آموزنده بود

پاسخی بگذارید


+ نُه = 18

آمارگیر وبلاگ