توسعه فضای شهر گیلانغرب مهمترین خواسته مردم ازشورا وشهرداری است

333333333332222222222

یادداشت مدیر مسول : علی احمدپور

نوای گیلانغرب :زندگی درشهری سرسبز وزیبا، آرزوی هرانسانی است درحقیقت حضور درچنین محیطی موجب شادی وطراوت در روحیه انسان شده وکیفیت زندگی رانیزافزایش می دهداهمیت فضاهای سبز شهری تا بدان حداست که امروزه وجوداین کاربری به عنوان یکی ازشاخص های توسعه یافتگی جوامع به حساب می اید وکمبود ان می توانداختلالات جدی درحیات شهربوجود اوردتوسعه فضای سبز همواره جزو فعالیتهای اصلی شهرداری است آنچه که ازوضعیت موجود می بینیم سرانه فضای سبز دراین شهر رضایت بخش نیست البته کارهای دراین سالهای اخیر صورت گرفته اما درمقایسه با شهرهای همجوار درمرتبه پایینی قراردارد این درحالی است که درشهرهای همجوارکه درفاصله کمی با شهر گیلانغرب قرار دارد، میانگین سرانه فضای سبز شهری ازحداستانداردهم بالاترمی باشد با توجه به وضعیت موجود باید اذعان داشت گیلانغرب به لحاظ فضای سبزیکی ازشهرهای فقیراستان وکشور است.

هم اینک نیمی از جمعیت شهردر شهرک ها اسکان دارند باگذر ازمعابروخيابان های این شهرک ها به دليل عدم توجه کافی دراين بخش ،چهره شهرک ها دررنگهای طوسی ومشکي خلاصه شده وخبری ازنشاط شهری به چشم نمي خورد که بي توجهی به این مهم درخلق وخوی مردم تاثیر گذاشته اگرهم فضاهای سبز ايجاد شود بعلت عدم مراقب به راحتي و با گذشت کمترازيک ماه خشک ونابود می شوند برخی از دامداران نیزبا رهاکردن احشام در سطح خیابانها وکوچه های شهرک ها میحط فضای سبز رانابود می کنند که دراین باره شهرداری بایستی باصاحبان احشام برخوردقانونی نماید.

دراین چند ساله اخیرابتكار وخلاقيتی ازجانب متوليان امردر زمینه فضای سبز دیده نمی شود ومتاسفانه به بهانه هرس هرساله درختان سایه گستر پارک ها را نیز قطع می کنند وفضایی که تقریبا شهررا از نظررهگذران سرسبز جلوه دهد وجود ندارد تپه های حاشیه شهر بهترین مکان برای کاشت انواع درختان مثمر وغیر مثمردر این سالهای اخیربوده است اما متاسفانه کسی تاکنون به این موضوع توجه نکرده از آنجاکه که حدود ۸۰ باغ گیلانغرب در اثر جنگ بطورکلی ازبین رفته کاشت مجددی نیز صورت نگرفته درصورتی همزمان با بازسازی شهر بایستی بازسازی منابع طبیعی انجام می گرفت ولی اینگونه نشدمعلوم نیست متولی زیبا سازی حاشیه شهر کدام نهاد است !!درحال حاضرجاذبه ای که مردم شهرهای دیگر بویژه شهرهای همجواررابه این شهر بکشاند دیده نمی شود!

میتوان باایجاد تفرج گاهای مناسب وتوسعه فضای سبز جلوه خاصی به شهرداده شود تا بواسطه وجودباغات وطبیعت زیبایش مسافران زیادی رابه این شهربکشاند ! مانمی گوییم درشهر گیلانغرب پارک احداث نشده اتفاقا این کارصورت گرفته بحث ما بیشترحاشیه شهر میباشد که بااندکی دلسوزی وبااتکا برنیروهای علاقه مندبه طبیعت میتوان سرسبزی رابه گیلانغرب بازگرداندکه وجودنیروهای خلاق ودلسوزدرمسندادرات زیربط درتحقق چنیین امری قابل احساس است واگر تاکنون اقدامی درجهت جنگلکاری مکانهای اطراف شهر صورت نگرفته مااین را به حساب نداشتن بودجه واعتباربلکه ناشی ازعدم توجه مسئولان زیربط محلی مستقر درمنطقه ومدیران زیربط استان میدانیم !!

اما نكته اينجاست درهفته های منابع طبیعی در این چند ساله اخیر خبر ازکاشت هزاران اصله نهال وتوزیع آن در بین مردم از طریق رسانه ها دراین شهرداده می شود ویا اینکه چندین بار است که حاشیه جاده سلامت نهال کاری می شود اما بعلت عدم مراقبت اثری از آن نیست که اگرچنیین چیزی تحقق می یافت بایستی الان شهری آباد وسرسبز می داشتیم ، ۲۸سال اززمان بازسازی می گذرد.چرادرفكر نبوده ايم تا طبیعت از دست رفته شهرمان را دوباره به آن برگردانیم کار کاری که شهرهای همجوار تا حدودی انجام داده اند ما نه تنها فضایی درشان نام گیلانغرب که به لحاظ سرسبزی برگرفته از نام شمال لقب گرفته ایجاد نکردیم بلکه کارهای بزرگی جهت ایجاد وتوسعه بیشتر فضای سبز آنطور که لازم باشد انجام نگرفته وحتی گونه های نادرمورد درحاشیه سراب که زیبایی خاصی به حاشیه سراب داده بودو به عنوان نمادی برای گیلانغرب محسوب می به بهانه ایجاد دریاچه منقرض کرده ایم !!که می شداین گونه نادررا درمیادن وپارک های شهردرکناردرختان دیگربکاریم که می توانست برای رهگذران بیرونی جالب ودیدنی باشد

چه می شدباایجاد درختکاری درحاشیه جاده شهربه گورسفید وتا دانشگاه آزاد کمر بند سبزایجاد کردویادرخیلی از محل های بلااستفاده وزمین های خالی بامشارکت مردم سرسبزی را به شهرگیلانغرب بازگرداند امید اینکه با تلاش ودلسوزی مسئولان زیربط نسبت به توسعه فضای سبزشهرمان اهتمام ویژه ای بعمل آورده شود چراکه شهر تصویری ازاراده اجتماعی ودیدگاهای فکری وفرهنگی شهروندان وهمت والای مسئولان آن شهر را منعکس می کند با روی کار آمدن شورای جدید وانتخاب شهردار جدید مردم ازشهرداری وشورای شهر گیلانغرب انتظاردارند با نگاهی ویژه واهمیت خاص به این مسئله پرداخته وبحث فضای سبزشهری درگیلانغرب رابه عنوان یکی ازاولویت های اصلی درسرلوحه کارخودخودقراردهند واز وجود افراد متخصص وعلاقه مند بعنوان مشاور فضای سبز استفاده شودچراکه شهری سرسبز وبا سرانه فضای بالانشان ازتوانمندی مجموعه اعضای شورای شهروشهردارهرشهری است .

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


− چهار = 1

آمارگیر وبلاگ