ش

 

 

 

 

11

 

این بنرمربوط به شهدای ارتش است که به صورت آزمایشی طراحی شده  درادامه بنرسایرشهدارا دراین سایت نمایش خواهیم داد.

شهید محمد فتاحی  78  66

 

شهید

🌷شهید جبار ابراهیمی
🌷 ولادت: ۱۳۴۵/۰۵/۰۱
◈ شهادت : ۱۳۶۲/۰۴/۱۸
🌷محل شهادت: گیلانغرب-تنگه حاجیان
نحوه شهادت: انفجارمین
عضویت: بسیج