ضرورت نصب چراغ های راهنمایی هوشمنددر سطح شهرگیلانغرب

نوای گیلانغرب :چراغ‌های راهنمایی ازمهم‌ترین ابزارها برای تامین نظم وامنیت درسطح شهرهاهستند،این چراغ‌های هشداردهنده هستندکه سيستم ترافيک رابه خوبی کنترل میکنند وتردددرسايه چراغهای هشداردهنده امن وبی خطرخواهدبود

درچهارراهاویا تقاطع شهرگیلانغرب چراغ راهنمایی هوشمند چشمک زن وقرمزفعالی وجود نداردویا اینکه اگرهم درمکانی نصب شده باشدمتاسفانه کاملادرخاموشی به سرمی برند که این کاردرنوع خودعجیب به نظر برسدچراشهربایدفاقدچراغ راهنمایی باشد!
باتوجه به اینکه دربیشترروز هاشاهدترافیک سنگین درخیابان اصلی شهرهستیم نصب چراغ راهنمایی رانندگی میتواندعلاوه برارتقاء فرهنگ ترافیکی درایجادکاهش ترافیک درسطح شهرنیز موثرباشدضمن اینکه نصب چراغ های دراصطلاح چشمک زن درورودهای شهرنیزباید موردتوجه قرارگیرد
انتظارمی رودمسئولين مربوطه ضمن درنظر گرفتن اعتباری برای نصب چراغ های راهنمایی هشداردهنده درمکانهای موردنیازشهرگیلانغرب اقدام نمايند.

photo_2020-10-03_12-59-54 - Copy

مطالب مرتبط

مطلب مرتبطی پیدا نشد.

نظرات

پاسخی بگذارید


+ نُه = 17

آمارگیر وبلاگ