شماره تلفن ادارات  ونهادهای شهرستان گيلانغرب

(کدشهرستان ۰۸۳۴)پیش شماره ۳۲۲

۱آب وفاضلاب شهري ۰۸۳۴۳۲۲۲۴۵۸ 
۲ آب وفاضلاب روستائي ۲۵۲۹  
۳ آموزش وپرورش ۳۶۸۹ ۸۱۳۵
۴اداره برق ۲۳۵۴ ۲۳۵۶
۵ اداره پست ۲۵۰۰ ۲۵۰۰
۶ اطلاعات  ۳۲۲۲۱۱۵
۷-امورآب ۲۶۱۴ ۲۶۱۴
۸ امورعشايري ۲۷۲۰ ۵۳۸۲۰۲۴
۹ صنعت،معدن وتجارات ۲۲۵۰ ۲۲۵۰
۱۰ بنيادشهيد و امور ايثارگران ۲۶۲۵ ۲۴۷۰
۱۱ بنياد مسكن ۶۰۷۱ ۶۰۷۱
۱۲ بهزيستي ۳۹۷۹ ۲۱۰۰
۱۳ پليس راه ——- ——- ۱۴
ميرا ث فرهنگي ۲۷۸۰ 
۱۵ ثبت احوال ۲۱۵۰ ۲۱۵۱
۱۶   ثبت اسناد ۲۰۰۳ —-
۱۷   جمعيت هلال احمر ۲۲۴۰ ۲۲۴۰
۱۸ دادستان عمومي ۵۲۷۶ ——
۱۹ دادگستري   ۲۰۹۷ —— 
۲۰ دامپزشكي ۲۲۷۰ ۲۲۷۰    
۲۱ دانشگاه آزاد ۳۲۲۷۵۵۵
۲۲ دانشگاه پيام نور ۳۹۷۵ ۶۷۸۹
۲۳ دفترامام جمعه ۲۳۴۰ ——
۲۴ راه وترابري ۶۳۱۲ ۶۳۱۲
۲۵ سپاه پاسداران ۳۹۶۷ ۳۹۶۷
۲۶ شبكه بهداشت ودرمان ۲۰۸۰ ۴۲۸۷
۲۷ شهرداري ۲۴۰۰ ۲۴۰۲
۲۸ فرهنگ وارشاد اسلامي ۲۵۹۹ ۴۵۸۳
۲۹ كميته امداد امام خميني(ره) ۸۰۳۰ ۲۰۷۰
۳۰ محيط زيست ۶۶۱۱ ۲۰۰۴ ۳۱
مخابرات ۲۲۲۲ ۳۱۳۱
۳۲ منابع طبيعي ۳۳۰۸ ۳۳۰۸
۳۳ هواشناسي ۵۰۱۱ ——
۳۴ نيروي انتظامي ۲۳۰۰ ۲۳۰۳
۳۵ جهاد كشاورزي ۲۰۶۰ ۲۰۶۰
۳۶ امورمالياتي ۲۵۶۰ ۲۵۶۱
۳۷   بانك سپه ۳۷۶۲ ۳۷۶۲
۳۸ بانك صادرات ۲۰۹۱ ۲۵۵۰
۳۹ بانك ملي ۲۵۸۰ ۴۳۹۱
۴۰ بانك تجارت ۶۶۰۰ ۲۴۳۱
 ۴۱بانك كشاورزي ۲۵۱۸ ۲۵۴۰                    
۴۲ بانك ملت ۶۲۱۸ 
۴۳ بانك مسكن ۳۳۵۰ ۲۳۸۰ ۴۴
بانك رفاه كارگران   ۲۶۸۰
۴۵ تعاون روستائي ۳۴۰۱ ۳۹۰۳ ۴۶
كاروامور اجتماعي ۵۳۰۰ ۵۳۰۰
۴۷ تبليغات اسلامي ۲۲۲۷ ۲۰۰۵
۴۸ فني وحرفه اي ۶۲۳۱ ۶۸۶۹
۴۹ تامين اجتماعي ۳۹۵۴ ۳۹۵۵
۵۰ تربيت بدني ۲۴۱۵ ۲۴۱۵
۵۱ راهنمائي ورانندگي ۲۳۰۵  
۵۲ كانون پرورش فكري كودكان ۲۷۷۰  
۵۳ تعزيرات حكومتي ۲۷۴۶ 
۵۴ پادگان ثابتخواه ۶۲۷۸ 
۵۵ پست بانك ۳۹۶۹ 
۵۶ صندوق مهر امام رضا ۷۴۷۵ ۷۶۷۵
۵۷ بانك انصار ۴۵۱۰ ۵۱۱۲
۵۸ شركت گاز ۸۵۴۰و۸۵۴۱ 
۵۹ بانك مهر ۳۴۲۶  
۶۰ بانك ملي ۲۲بهمن ۴۵۰۶ 
۶۱ بانك توسعه تعاون ۸۴۳۰  
۶۲-ستاد نیروی انتظامی ۳۲۲۲۳۰۰
۶۳-بیمارستان الزهرا۴۳۲۲۳۵۰۲

۶۴-فوریت های پزشکی -۱۱۵

۶۶-پاسگاه انتظامی۳۲۲۲۳۱۰